Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 


"ИРИС ПР" ЕООД
гр.София,ул."Емилиян Станев" № 2А,ет.3
ЕИК 200180059
ДДС № BG200180059
МОЛ: Мира Баджева
Адрес за кореспонденция: София, бул.Джеймс Баучер 23

 

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.voyage-magazine.bg.

 

Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Купи”, потребителят/клиентът се съгласява, приема изцяло и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия и за направената поръчка се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на www.voyage-magazine.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента и друга информация.


3. Продуктите на интернет страницата на www.voyage-magazine.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог на търговеца.


4. След клик върху бутона "Купи", потребителите се съгласяват да купят избраните от тях стоки. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаването му се счита, че договорът е сключен.


5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока до седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът може да избира между възстановяване на сумите, отказ или заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията се извършват в български левове с ДДС.

 

II. ДОСТАВКА

 

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, ако то се дължи на куриер или друг доставчик.


8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. При наличие на щети, получени при транспортирането, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.


8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.


8б. Когато доставената стока не съответства явно на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването й.

 

III. ЦЕНИ


9. Цените, посочени на сайта, включват транспортиране до посочения от КЛИЕНТА адрес. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина.


11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.


12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.


13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.voyage-magazine.bg.


14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:


• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.voyahe-magazine.bg услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез сайта в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;


14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Ако изрично не е посочено, че доставката е безплатна , тя се счита за възмездна.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

15. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.


16. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.voyage-magazine.bg.


17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.voyage-magazine.bg.

17а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул, преди да бъде изпратен (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услуги от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярна информация, посочена от производителя на стоката.

19 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес voyage-magazine@rispress.com. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.


21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. при случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и при предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

 

23 ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

 

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.voyage-magazine.bg на своя компютър.


26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.


27. Интернет магазинът www.voyage-magazine.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 

IX. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

 

Клиент на „ИРИС ПР.“ ЕООД има право да откаже получаването на поръчката или на част от нея, след като тя вече му е доставена, само в един от следните случаи:

  • Пратката или нейната опаковка са повредени при транспортирането
  • Предварително уговореният срок за доставка не е спазен
  • Доставената пратка не съответства на поръчката, направена от клиента. В този случай грешно изпратеният брой (броеве) на списанието се подменя в рамките на 7 дни, считано от предявяването на рекламация от клиента или се възстановява платената сума, ако броят вече не е наличен
  • Цената не съответства на първоначално оферираната

Рекламации по гореизброените точки се извършват в момента на доставката или най-късно до 7 дни от получаване на доставката. Клиентът трябва да подаде сигнал писмено до voyage-magazine@rispress.com, като в писмото сe упомене номерът на поръчката.

В гореизброените случаи при основателни рекламации куриерските разходи се поемат от ИРИС ПР. ЕООД.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на своята поръчка. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на пратката обратно по официалната тарифа на използваната за доставката куриерска фирма.